Velkommen som klassekontakt

Det er flott at du er blitt klassekontakt på Høybråten skole! Da er du med på å påvirke forholdene rundt barnas læringsmiljø og trivsel, og du bidrar til samspillet mellom skole og hjem. Som ny i rollen kan det være vanskelig å vite hva som forventes av deg. Derfor har vi laget denne lille oversikten for deg som er ny klassekontakt – og for deg som kanskje har vært klassekontakt en stund og trenger en oppfrisking. Vi ønsker deg lykke til i oppgaven!

Dette er oppgavene dine

Klassekontakten er en representant for foreldrene i klassen og velges i starten av skoleåret. Du skal være et bindeledd mellom foreldrene og kontaktlæreren, men også mellom foreldregruppen og skolens foreldrearbeidsutvalg (HFAU). HFAU er igjen forbindelsen til ledelsen ved skolen og AKS. Her er dine viktigste oppgaver:

  • Ha god kontakt med foreldrene i klassen, invitere dem til å komme med innspill og ivareta deres interesser i møte med skolen.
  • Formidle foreldrenes innspill og synspunkter til kontaktlærer, rektor eller HFAU.
  • Videreformidle informasjon fra HFAU til klassens foreldre.
  • Samle innspill fra foreldrene til foreldremøtet tidlig i skoleåret. Som regel tar kontaktlæreren initiativ til og organiserer møtet.
  • Organisere foreldrenes deltakelse ved arrangementer, for eksempel Stikk innom!.
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter som årstidsgrupper og vennegrupper.
  • Sørge for at noen tar kontakt med foreldrene til nye elever. En prat på telefonen eller et lite besøk kan få nye foreldrene til å føle seg velkomne. Det kan også bidra til at de kommer på foreldremøter.
  • Føre oversikt over kontaktinformasjon til foreldrene i klassen. Det kan gjøres ved å be foreldrene gjøre mobilnummer og e-postadresse synlig i Skolemelding.

Slik kommer du i gang

Det aller første du bør gjøre, er å registrere deg som klassekontakt ved å sende en melding med din kontaktinformasjon til . Når du er ny klassekontakt, er det dessuten fint å sende ut en melding til alle foreldrene der du informerer om deg og din vara, om klassekassen og om at foreldrene gjerne kan gjøre sin kontaktinformasjon synlig i Skolemelding (se under). Hold deg orientert om hva som skjer via disse kanalene:

Kontakt mellom foreldrene

Klassekontakten bør ha en oppdatert oversikt over kontaktinformasjon til klassens foreldre. Dette kan enten gjøres ved å be foreldrene i klassen gå inn i Skolemelding og gjøre sin kontaktinformasjon synlig, eller ved å lage en separat liste. Du kan få hjelp av kontaktlæreren til dette. På listen er det nyttig å ha navn på barn og foreldre, adresse, e-postadresse og mobilnummer. Sett også opp kontaktinformasjon til læreren.

Foreldrene i en klasse velger ofte å opprette en Facebook-gruppe som et litt uformelt sted for å utveksle informasjon og snakke sammen. Et tips er å oppkalle gruppen etter året barna ble født og klassebokstav, så kan gruppen samme navn gjennom hele skoleløpet (for eksempel «B-klassen i 2017-kullet ved Høybråten skole»). Husk bare at ikke alle bruker Facebook, så en slik gruppe bør være et tillegg til annen kommunikasjon.

Foreldremøter

Som klassekontakt er du og din vara med på å lage saksliste til den delen av foreldremøtet som klassens foreldre har sammen med sin kontaktlærer. Send ut en e-post til foreldrene i forkant av møtet og spør om hva de vil ta opp på møtet. Det er alltid lurt at noen skriver et kort referat fra møtene; deleger gjerne oppgaven til en annen av foreldrene. Referatet sendes til alle foreldrene i etterkant av møtet.

FAU-møter og stormøter

Klassekontakter og andre foreldre er hjertelig velkomne til møtene i HFAU. Vi tar opp saker foreldrene er opptatt av og som bidrar til å skape en god og trygg skole. I tillegg inviteres alle foreldre til stormøter. Dette er årsmøtet vårt, der vi inviterer skoleledelsen og tar opp saker som er viktige for oss foreldre. Informasjon om stormøtet kommer som skolemelding.

Klassekasse

Hvis det er interesse for dette blant foreldrene, kan du etablere en klassekasse og samle inn penger. Det kan for eksempel gjøres ved å invitere foreldrene til å bidra med 100 kroner hver, men understrek i så fall at det er frivillig. Loddsalg ved jule- og sommeravslutninger, eller for eksempel utenfor Kiwi, kan også skaffe inntekter. Klassekassen kan brukes til å gjøre hyggelige ting sammen eller til å kjøpe en liten gave til kontaktlæreren eller andre ved slutten av semesteret.

Juleavslutning og sommeravslutning

De ulike trinnene har forskjellige tradisjoner for juleavslutning og sommeravslutning; dette kjenner læreren og kan informere deg om. I noen klasser har man grupper med ansvar for årstidstreff, der gruppene med ansvar for sommer og vinter organiserer sommeravslutning og juleavslutning. Foreldrene har ofte ansvar for kaffe, te og eventuell bevertning, for eksempel kaker. Som klassekontakt har du ansvar for en liten markering for læreren, det kan være å overrekke en blomst og si noen hyggelige ord. I tillegg selger man ofte lodd på avslutningene, og inntektene går til klassekassen. Et fint triks er å be gutteforeldre ta med kaker og jenteforeldre ta med loddpremier (maks 50 kroner), og så kan dere bytte oppgave mellom de to foreldregruppene ved neste arrangement.

Årstidsgrupper

Mange klasser har grupper som lager sosiale sammenkomster for hver årstid. På høsten kan man for eksempel grille i Trollskogen eller gå på museum. Vinterstid kan man ha aketur, grille på Liastua eller ha juleverksted. På våren kan man ha rebusløp eller gå søndagstur til gapahuken. Og når sommeren kommer, kan dere ha utelek eller piknik ved Langevannet.

Flere trinn har gode erfaringer med å arrangere sommertur for elever, foreldre og lærere ved slutten av skoleåret. Som klassekontakt er du med på å arrangere turen. Snakk med de andre klassekontaktene på trinnet for å avklare om alle gruppene skal dra sammen, to og to eller hver for seg.

Uformelle foreldretreff

Det er hyggelig å bli kjent med foreldrene til barnas skolekamerater. Ta initiativ til at foreldre kan møtes og bli kjent utenom de formelle møtepunktene, for eksempel på mamma- og pappakvelder.

Klassemiljø

Et godt klassemiljø er viktig for barnas trivsel og læring. Dette jobber skolen med, men som klassekontakt kan du gjerne ta initiativ til samarbeid med skolen for at alle barna i klassen skal føle seg inkludert. Inviter gjerne foreldrene til samtaler om hvordan dere kan bidra til et godt miljø og hindre mobbing og utestengning.

Følgegrupper

Det kan være fint for barna å ha noen å gå sammen med til skolen. Klassekontaktene kan bidra til å arrangere følgegrupper i klassen slik at barn barn i samme område har mulighet til å ta følge til skolen.

Vennegrupper

Kontaktlæreren kan sikkert hjelpe med å sette sammen vennegrupper med fire-fem elever i hver, gjerne med elever som ikke pleier å leke sammen. Det bør lages nye grupper for hvert semester eller skoleår. Vennegruppene møtes typisk hver sjette uke, de varer et par timer, og aktuelle aktiviteter er for eksempel tur i skogen, bollebaking, spill, Lego-bygging, tegning og film.

Stikk innom!

Fem ganger i året arrangerer HFAU Stikk innom! på skolen på kveldstid. Stikk innom! er et populært fritidstilbud hvor barna møtes til dans, spill og sosialt samvær. Inngang koster kr 30, og det er fint for barna å ha med noen penger til kiosken også. Som klassekontakt er du ansvarlig for å finne og registrere to vakter fra klassen. Nærmere informasjon om tider og oppgaver kommer fra HFAU i forkant av arrangementene.

17. mai

Når det arrangeres Stikk innom! 17. mai, har klassekontaktene på 5. trinn ansvar for å skaffe to vakter fra hver klasse, mens de andre klassene stiller med én vakt hver. Korpset eller koret står for hovedarrangementet på skolen på formiddagen, og vanligvis går lærerne sammen med elevene i toget.

Skoleball og avslutningsseremoni for 7. trinn

Det holdes ball for 7. klassingene hvert år, og det er foreldrene som står for arrangementet. Administrasjonen ved skolen har informasjon om hvordan dette er gjort tidligere. I forbindelse med avslutningen for 7. trinn tar skolen ansvar for selve seremonien på skolen. Klassekontaktene er ansvarlig for en sosial samling i etterkant.

Taushetsplikt

Husk at du som klassekontakt i noen saker kan ha taushetsplikt. Dette følger av opplæringsloven og forvaltningsloven. Taushetsplikten gjelder i skolesammenheng personlige forhold. Det omfatter opplysninger både om elever, foreldrene, skolens personale og deres familier. For eksempel vil det gjelde opplysninger om en elevs slektskaps-, familie- og hjemmeforhold. For eksempel gjelder taushetsplikten opplysninger om barnevernssaker, at noen mottar sosialhjelp, har psykiske problemer og så videre.