Vedtekter

 • § 1- Foreldrerådet
  Alle foreldre som har barn ved skolen, er medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samarbeid mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Klassekontakter og personlig vara velges på foreldremøte for hver gruppe, på alle trinn.
 • § 2 – Høybråten skoles foreldrearbeidsutvalg (HFAU)
  Høybråten skoles foreldrearbeidsutvalg (HFAU) er et arbeidsutvalg valgt av foreldrerådet og er det utøvende organet for foreldrerådet. HFAU skal bestå av minimum fem personer og er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. HFAU skal sikre reell medvirkning for foreldrene, og ha medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt og godt.
 • § 3 – Valg og konstituering
  HFAU kan velge en valgkomité som innstiller kandidater til HFAU. Valg av nytt HFAU skjer på årsmøte i foreldrerådet. HFAU konstituerer seg på det første møtet og velger leder, nestleder, økonomiansvarlig og fordeler øvrige oppgaver.
 • § 4 – Komiteer
  Det kan velges underkomitéer for HFAU som arbeider med nærmere definerte oppgaver eller prosjekter. Etter forslag fra foreldrerådet bestemmer HFAU hvilke komiteer som skal nedsettes.
 • § 5 – Møter
  HFAU har møter minst fire ganger per år, og ellers når minst tre medlemmer krever det. Det arrangeres to møter i foreldrerådet per år. Årsmøtet velger medlemmer/vara til driftsstyret, medlemmer/vara til skolemiljøutvalget og revisor.
 • § 6 – Økonomi
  HFAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn på arrangementer i regi av foreldrerådet/HFAU. Midlene skal gå til formål som kommer skolens elever til gode. Budsjett og regnskap legges fram for og godkjennes på årsmøtet.
 • § 7 – Revisor
  Revisor har ansvar for at HFAUs årsregnskap revideres.
 • § 8 – Taushetsplikt
  Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt, gjelder for foreldrekontakter og medlemmer av skolens rådsorganer (Opplæringsloven § 15 – 1).
 • § 9 – Endringer av vedtektene
  Vedtektene gjennomgås en gang i året. Forslag til endringer i vedtektene sendes skriftlig til HFAU. Endringene tas opp og vedtas/vedtas ikke på møte i foreldrerådet.