Innkalling og sakspapirer til stormøte for alle foreldre ved Høybråten 1. November

Stormøte for alle foreldre ved Høybråten skole
v/ Høybråten skoles FAU

1.11.2022 i amfiet
Kl. 18:00 – 20:30

Agenda:
Innledning
Valg av FAU representanter / gjenvalg
Våre fanesaker
«Hjem-skole»
«Gå til skolen»
«Stikk Innom»
Årsberetning og Økonomi
Foredrag av dialogpilot Mobin Anwar
Inkludering
Antirasisme

Kjære alle foreldre
velkommen til Stormøte!

Utover den vanlige agendaen er det gledelig å kunne introdusere dere for kveldens faglige bidrag.

Vi får besøk av dialogpilot Mobin Anwar. Han skal lede oss gjennom et dialogverksted som et ledd i HFAu’s arbeid med inkludering og antirasisme.
Dialogpiloter er godt trent i å skape trygge rom og ta tak i «den vanskelige samtalen», de imøtegår alle slags ytringer, aktiverer og engasjerer deltakerne og får dem til å reflektere over egen deltakelse. Dette bidrar til å motarbeide stereotypier, fordommer og ekstreme tendenser blant ungdom. Målet er å skape et rausere og mangfoldig samfunn. Mobin har i forbindelse med skolestart gjennomført et større dialogverksted for alle skolens ansatte med samme tema.

Hfau
Styret v/ Mari Brovold

Årsberetning og regnskap vedlagt under.

Årsmelding skoleåret 2022/2023

Styret i FAU er p.t bestående av 9 representanter som indkert under.
Det er ett ønske om 4 nye kandidater for å sikre kontinuitet.

Styret (HFAU):
Leder Mari Brovold (valgt til høsten 2022)
Styremedlem Jorid Næss Torheim (valgt til høsten 2023)
Styremedlem Thea Marie Brentnall (valgt til høsten 2023)
Styremedlem Elisabeth Daae (valgt til høsten 2022) Går av
Styremedlem Cathrine Nodberg (valgt til høsten 2023)
Styremedlem Elif Tylan (valgt til høsten 2023) Trekker seg
Styremedlem Fredrik Vallestrand (valgt til høsten 2023)
Styremedlem Jørgen Andersen (valgt til høsten 2023)
Styremedlem Pari Teheri (valgt til høsten 2023) Trekker seg
Styremedlem Ønskes (valgt til høsten 2024)
Styremedlem Ønskes (valgt til høsten 2024)
Styremedlem Ønskes (valgt til høsten 2024)
Styremedlem Ønskes (valgt til høsten 2024)

Regnskap: Jørgen Andersen

Alle medlemmer av FAU og skolens driftsstyre velges for to år.

Skolens driftsstyre er sammensatt av lærere, foreldrerepresentanter og politisk oppnevnte medlemmer. Rektor har møte og talerett, og legger fram saker til behandling. Driftsstyret har bl.a. ansvar for å vedta skolens budsjett, strategisk plan og årsplan.
Driftsstyrets representanter fra foreldregruppa velges av årsmøtet på høsten og trer inn i sine verv 1. januar påfølgende år.

Driftsstyret har i skoleåret 2022/2023 hatt følgende representasjon av foresatte:
Styremedlem Mari Brovold (valgt til 30.06.2023)
Styremedlem Jorid Næss Torheim (valgt til 30.06.2023)

Varamedlemmer:
Varamedlem Thea Marie Berntnall
Varamedlem Cathrine Nodberg

Skolemiljøutvalget
Foreldrerepresentanter 2022/2023 :
Mari (Representer HFAU styret) (valgt til høsten 2022) til gjenvalg
Jorid (valgt til høsten 2022) til gjenvalg

Møter
HFAU har avholdt styremøter jevnlig gjennom skoleåret en onsdag pr måned.
Styret har ellers hatt løpende dialog via e-post og chat. HFAU har god dialog med skolens ledelse og AKS ledelse.
Egne møter er avholdt med skoleledelsen og med AKS.
Det er bestemt at referater skal publiserer åpent for alle på hfau.no

Skoleledelsen og HFAU har presentert ulike spørsmål og problemstillinger underveis i skoleåret som blir tatt opp til diskusjon. HFAU opplever å ha et godt samarbeid med skolen.

Aktiviteter
Styret bruker normalt mest tid på HFAUs kjerneaktiviteter, dvs. «Stikk innom» og «Gå-til-skolen» (se nedenfor).

Innsamling av kontaktinformasjon/distribusjonslister til foreldre utgjør et betydelig arbeid hvert år. Klassekontaktene er generelt flinke til å videreformidle informasjon ut til foreldre i respektive klasser. Viktig generell informasjon blir publisert i skolemelding, på nettsiden https://hfau.no/ og på Facebook gruppene: Klassekontakter Høybråten Skole og HFAU (for tiden under oppdatering).

Det er gitt tilskudd til gjennomføring av ballet på 7. Trinn, satsen er 4000 kr. Dette er en fast ordning som takk for at de i 5. trinn arrangerer «Stikk innom» på 17. mai.

Fanesaker

Skole-hjem
Skole/hjem-samarbeid og åpenhet om skolens sosiale miljø er viktig og er et av HFAU sine fokusområder.

Gå til skolen
Det blir satt opp vakter på mandager, tirsdager, torsdager og fredager fra høstferien til påske. Det forventes da at foreldre fra 1. -4. klasse står som vakt i tidsrommet kl 8:00 til 8:20. FAU lager et oppsett slik at hver klasse får sitt område som de skal dekke. Det er så videre opp til klassekontaktene i de enkelte klassene å finne foreldrevakter. Det forventes at foreldrevaktene stiller i refleksvester og er godt synlige og er en trygghet for barna i vinterhalvåret.

Stikk innom
Det ble gjennomført 4 Stikk innom-arrangementer i sesongen 2021-2022.
Stikk innom drives på dugnadsbasis av HFAU med god hjelp av foreldrene. Vi er avhengige av at 2 foreldre fra hvert klassetrinn stiller som vakter for at Stikk innom skal kunne gjennomføres på en trygg og sikker måte. Det er heldigvis god foreldreoppslutning.

Det er løpende behov for innkjøp og utskifting av utstyr, så styret har kjøpt inn noe i perioden, men ser for seg å bruke tilsvarende i neste periode.

Aktivitetsskolen
Ansvarlig fra HFAU er Mari Brovold og Elisabeth Daae. Det er ikke gjennomført et eget møte med aktivitetsskolen (AKS) forrige skoleår pga sykdom hos AKS. Det har vært kontakt over mail. Det planlegges et nytt møte med AKS-leder snarest mulig.

Økonomi
HFAU har i tidligere år hatt en god økonomi og hadde ved utgangen av juni 2022 i overkant av 46.000 kroner på konto. I tillegg har Stikk innom en kontantkasse med veksel på kr 2000, – Regnskapet for skoleåret 2021/22 viste et overskudd på 35.000, – kr.

HFAU har som mål at alle inntekter skal komme skolens elever til gode og det er ingen målsetting å generere store overskudd.

HFAU kjøpte i våren 2022 epletrær til skolen som en gave i fobindelse med skolens 100 års jubileum .

HFAU og skolen vedtok at det skulle investeres i ny fane i anledning 100års jubileum, som skulle betales ned over 3 år. Opprinnelig var fanens kostnad estimert til kr 50.000, mens reel kostand ble 70.000, – kr. Skolen står selv for kr 30.000, –
HFAU er dermed skyldig skolen 40.000, – kr.

HFAU oppfordrer alle som har mulighet til å vurdere donasjoner av utstyr (Spill, TV,mm) som kan brukes på «Stikk innom». Mailes til for nærmere avtale om henting / levering.

HFAU fokus for skoleåret 2022/23 vil være å få dekket opp det negative i budsjettet på en fordelakitg måte over tid og ved å søke etter potensielle bidragsytere fra foreninger, stiftelser mfl.

Regnskap 2021/2022 og forslag til driftsbudsjett 2022/2023

Regnskap:

REGNSKAP
HFAU
2021/22

DRIFTSREGNSKAP
2021/22

PENGER INN
PENGER UT
Inntekt “Stikk innom”
60 126

Mester Grønn

1 123
Vinmonopolet

707
Brobekk Storcash

18 890,99
7. klasse avslutningfest

4000
Brobekk Storcash
5 078,80
5 078,80
Staples

377
SUM TOTALT:
65 204,80
30 176,79
DRIFTRESULTAT:
35 028,01

Saldo Bank 30/6-2022
11 146,83
Kontant Cash Stikk Innom
3 000
Kontant Beholdning styret
32 028,01
Saldo HFAU 30/6-2022
46 174,84

Regnskapet er kontrollert av Jørgen Andersen

Forslag til budsjett 2022/2023

DRIFTSBUDSJETT
2022/23
Hva
PENGER INN
PENGER UT
Saldo HFAU 30/6-22
46 174,84

Inntekter Stikk Innom*
75,000.00

Rente intekter
30.00

17 mai (Stikk innom)*
8,000.00
0.00
Trykksaker / IT

-2,000.00
Utstyr til stikk Innom

0.00
Utstyr til skolen v/elevråd

0.00
Godteri stikk innom*

-60,000.00
Bidrag til stikk Skoleball

-4,000.00
Fane**

-40,000.00

One People-epletre

-9,127.60
Yello Digital AS

-1,625.00
Rune Johansen

-1,307.75

Sum Totalt
83,030.00
-108,060.35
Antatt driftsresultat
-35,030.35

Kommentarer :
*Det er knyttet usikkerhet rundt utgifter og inntekter for 2022/23 spesielt relatert til Stikk innom pga generellt økende priser og levekostnader
**Fanen`s opprinnelige budsjett var planlagt med 10.000 over tre år, men pga ingen aktivitet i FAU under Covid19 har da også likviditet vært begrenset. Derfor er nå alle utgifter samlet til 2022/23 og vil da få en negativ balanse.

Det er p.t en søknads prosess pågående for ytterligere pengestøtte til HFAU.

Generelt
Styret takker alle foresatte som påtar seg verv og stiller som vakter gjennom skoleåret! Det hadde ikke vært mulig å gjennomføre Stikk innom eller Gå til skolen uten innsatsen fra dere.

Vi ønsker å jobbe for en enda tettere dialog med gruppekontaktene kommende skoleår. Vi har forventninger til at enda flere klassekontakter prioriterer stormøtene og tar kontakt med oss.

Vi håper alle setter pris på den arbeidsinnsatsen styremedlemmene i HFAU legger ned. I tillegg takker vi skolens ledelse og ansatte for godt samarbeid.

Høybråten, 01. November 2022

Høybråten skoles FAU

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*